Dalarnas framtidsfrågor i fokus på kvällens digitala tankesmedja

 

Det är två år till nästa val och därför var det med en icke ringa spänning vi kunde lyssna till flera av Dalarnas företrädare i riksdagen i en kombinerad utfrågning/debatt med Tankesmedjan Dalarnas Framtid som arrangör. Seminariet genomfördes i digital form – med de för- och nackdelar som en sådan lösning innebär.

Trots ett långt sommaruppehåll, eller kanske just därför, var tillgången på åsikter tämligen riklig från samtliga deltagare. Vilket förhoppningsvis också innebär att länets företrädare bland de 349 riksdagsledamöterna kan samlas kring kreativa lösningar för Dalarnas framtid.

Det är inte bara osäkerheten om ”Corona-krisens” uthållighet som gör det svårt för alla landets beslutsfattare, oaktat i vilken församling – kommunfullmäktige, regionfullmäktige eller riksdagen – de har sitt säte. Den resterande mandatperioden kommer med all sannolikhet inte att domineras av kraftfulla framtidssatsningar. Skattemedlen kommer med tvingande nödvändighet att satsas på återställande och upprustning av allt som pandemin orsakat.

Ändå var det positivt att lyssna till riksdagsföreträdarnas offensiva inställning om sin egen viktiga uppgift i riksdagsarbetet, nämligen att förmå sina egna partier att inse värdet av att ta fasta på den potential av utveckling som finns utanför storstadsregionerna.

Ann-Britt Åsebol (m) krävde ett omtag kring skattelagstiftningen för att skapa resurser i regioner utanför storstäderna. Hon slog också ett slag för satsningar på infrastruktur och utbildning och ville se satsningar på utbildning av lärare för låg- och mellanstadiet,

Peter Helander (c) pläderade också för satsningar på infrastruktur som skulle lyfta turistnäringen i länet. Han tog vägarnas kvalitet i Dalarna och lyfte som exempel E16 från Gävle genom Dalarna till Norge.

Daniel Riazat (V) betonade både statens, regionernas ocxh kommunernas viktiga roll för att skapa både omsorg och jobb – även utanför storstadsregionerna. Han lanserade också ett förslag om att testa en modell där människor ges möjlighet att kombinera jobb och studier i syfte att utveckla den enskilde men samtidigt ökad kompetens på arbetsmarknaden.

Mats Nordberg (SD) ville se regeländringar för att göra det lättare att bygga och bo på landsbygden. Han erinrade också om att den nya strandskyddslagen inte fick den effekt som många hade hoppats på; nämligen att det skulle bli lättare att få tillstånd at bygga i anslutning till vattendrag.

Rosa Güclü Hedin ägnade sitt anförande huvudsakligen kring utbildningsfrågor och ansåg att det är en överlevnadsfråga för både företag och regioner. Utan kompetent personal kommer företag och industrier att få stora svårigheter att överleva. Hon hoppas på att Högskolan Dalarna ska kunna spelade en viktigare roll i framtiden för att säkra kompetensutvecklingen. Hon efterlyste också ett nytt kunskapslyft för att säkerställa sysselsättningen också utanför storstadsregionerna.

Tankesmedjans Anders Ahlgren och Emma Hoen Bustus, politisk redaktör vid Falu Kuriren ledde utfrågningen som lockade ett 40-tal närvarande. Aktiviteten finns också som video på tankesmedjans Facebook-sida – just nu över 450 visningar