Stadgar

1§   NAMN, ÄNDAMÅL, SYFTE
Namn
Den ideella föreningens namn är Tankesmedjan Dalarnas Framtid

Ändamål
Tankesmedjan Dalarnas Framtid skall fokusera på frågor som engagerar och är viktiga ur ett Dalaperspektiv. Främst skall detta ske genom att hålla seminarier, rundabordssamtal och delta i den mediala och politiska debatten. Helt enkelt skapa en mötesplats, ett ställe där människor vill mötas för att byta och bryta idéer. Att vara tillåtande till nya idéer och gemensamt försöka skapa fokus på hur dessa kommer att påverka förutsättningarna att bo och leva i Dalarna känns både stimulerande och nödvändigt.

Tankesmedjan Dalarnas Framtid är ett oberoende forum för tankar, debatt och åsikter om Dalarnas framtid och består av människor som vill bidra med sitt engagemang för Dalarna och Dalarnas utveckling. De som ingår i denna tankesmedja vill vara med och debattera samhällsutveckling utan att behöva vara partipolitiskt engagerade. Varje person representerar endast sig själv och sina egna ståndpunkter. Tankesmedjan skall också vara fristående ifrån bidragsgivning som kan anses styrande av tankesmedjans åsikter.

Säte
Föreningen har sitt säte i Gagnefs kommun

2§ MEDLEMSSKAP
Antagande av medlem
Till medlem kan antagas fysisk person som kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligande av föreningens ändamål. Ansökan prövas av styrelsen.

Medlemskapets innehåll

 • Möjlighet att komma med förslag och påverka aktuella ämnen som tankesmedjan bör ta upp i form av debattartiklar eller i någon av Dalarnas Framtids aktiviteter.
 • Möjlighet att efter klartecken från minst tre av styrelsens medlemmar själv driva eller debattera frågor i tankesmedjans namn.
 • Deltagande på de aktiviteter om Dalarnas framtid som tankesmedjan arrangerar.
 • Löpande information om tankesmedjans arbete och utveckling.
 • Rätt att delta på föreningsstämman och medlemsmöten

Medlemsavgift
Varje medlem erlägger en årlig medlemsavgift. Avgiften bestäms av föreningsstämman och får lägst uppgå till 250 kr och högst 2500 kr exkl lagstadgade skatter.

Uteslutning
Medlem som klart bryter mot föreningens stadgar eller målsättning/ändamål eller som inte fullgör sina förpliktelser mot föreningen kan uteslutas av styrelsen.
Den uteslutne har rätt att överklaga beslutet vid medlemsmöte, där den uteslutne har rösträtt.

3§ VERKSAMHETSÅR
Föreningens räkenskapsår är kalenderår

4§ FÖRENINGSSTÄMMAN
Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie föreningsstämma skall hållas före utgången av april månad.

Kallelse
Kallelse till föreningsstämma skall ske via epost och vara medlemmarna tillhanda tidigast fyra senast två veckor före stämman.
Föredragningslista skall tillsammans med kallelse, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och övriga stämmohandlingar översändas via epost till varje medlem.

Motioner
Motioner till föreningen skall vara styrelsen tillhanda före februari månads utgång.

Rösträtt
Vid föreningsstämma har varje medlem en röst.

Ärenden
Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma:

 1. Stämmans öppnande och beslut om dess behöriga utlysande
 2. Val av stämmofunktionärer, ordförande, sekreterare och protokolljusterare
 3. Fastställande av röstlängd
 4. Fastställande av föredragningslista
 5. Behandling av styrelsens årsredovisning och revisorernas revisionsberättelse
 6. Fastställande av balans- och resultaträkning
 7. Beslut med anledning av årets resultat
 8. Behandling av fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Behandling av motioner
 10. Fastställande av styrelsearvoden
 11. Stämman ges möjlighet att göra inspel till styrelsen för framtagning av verksamhetsplan
 12. Fastställande av årlig medlemsavgift
 13. Fastställande av budget
 14. Val av styrelseledamöter
 15. Val av revisor
 16. Val av valberedning
 17. Övriga ärenden
 18. Stämman avslutande

Vid föreningsstämma skall protokoll föras vilket justeras av stämmoordföranden jämte valda protokolljusterare. Justerat protokoll skall översändas till föreningens medlemmar senast en månad efter stämman.

Extra föreningsstämma
Styrelsen har rätt att kalla till extra föreningsstämma. Extra föreningsstämma skall sammankallas när styrelsen, revisor eller minst 2/3 av röstberättigade medlemmar begär det. Utskick sker via epost.

5§ STYRELSE
Föreningens verksamhet leds av styrelsen. Styrelsen utgör mellan föreningsstämmorna föreningens högsta beslutande organ.

Val
Styrelsen väljs av föreningsstämman. Styrelsen skall bestå av högst nio och lägst tre ledamöter. Suppleanter utses om föreningsstämman så beslutar och skall bestå av högst nio och lägst noll ledamöter. Styrelsen har rätt att adjungera ledamöter.
Styrelsen skall inom sig välja vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga funktionärer.

Beslutsförhet
Styrelsen är beslutsför då mer än hälften av ledamöter är närvarande. Vid inval av ny medlem måste samtliga närvarande ledamöter vara eniga om beslutet.

Firmateckning
Styrelsen utser firmatecknare.

6§ MEDDELANDE
All korrespondens med medlemmarna sker via epost. Varje medlem har själv skyldighet att se till att föreningen har rätt epostadress.

7§ ÄNDRING AV STADGARNA
Föreningsstämman fattar beslut om ändring av föreningens stadgar. Beslutet är giltigt om samtliga närvarande röstberättigade medlemmar godkänt förslaget. Beslutet är även giltigt om det har fattats på två på varandra följande stämmor och då biträds av minst 2/3 av de närvarande röstberättigade medlemmarna.

8§ UPPLÖSNING
Föreningens upplösning beslutas om samtliga närvarande röstberättigade medlemmar godkänt förslaget. Beslutet är även giltigt om det har fattats på två på varandra följande stämmor och då biträds av minst 2/3 av de närvarande röstberättigade medlemmarna. Efter revisors godkännande av räkenskaperna, skall tillgångarna fördelas till organisationer eller föreningar med liknande målsättning. Det sista mötet beslutar om fördelning av medel.

Dessa stadgar är antagna vid konstituerande föreningsstämma 2016-06-08.

Reviderade på extra föreningsstämma 2016-08-10