Kommande: Har Dalarna för många kommuner och Dalarnas självbilder och utmaningar

11 nov – Har Dalarna för många kommuner?

Det är frågeställningen vid Tankesmedjan Dalarnas Framtids öppna seminarium den 11 nov kl 18-20, Borlängerummet, Stadshuset, Borlänge, om den pågående statliga utredningen ” Stärkt kapacitet i kommunerna för att möta samhällsutvecklingen” eller i dagligt tal ”Kommunutredningen” (Fi2017:02).

I utredningen ingår riksdagsledamöterna Maria Strömqvist S, Ludvika och Peter Helander C, Mora. Båda kommer till vår tankesmedja och berättar.

I direktiven till den parlamentariskt sammansatt utredningen kan vi läsa:
Under de närmaste decennierna ställs kommunerna inför en rad utmaningar, bl.a. till följd av den demografiska utvecklingen och den snabba urbaniseringstakten. För att kommunerna på lång sikt ska kunna möta samhällsutvecklingen krävs att de har en kapacitet som står i proportion till deras uppgifter.

Den parlamentariskt sammansatta utredningen ska:

utarbeta en strategi för att stärka kommunernas kapacitet att fullgöra sina uppgifter och hantera sina utmaningar.
utifrån kommunernas varierande förutsättningar dels identifiera och analysera de utmaningar som väntas ha särskilt stor påverkan på deras förmåga att klara av sina uppgifter,

analysera i vilken utsträckning som kommunal samverkan, kommunsammanläggningar, förändrade uppgifter, en asymmetrisk ansvarsfördelning och andra tänkbara åtgärder kan bidra till att stärka deras förmåga att möta samhällsutvecklingen
föreslå vilka åtgärder som bör vidtas

Frågeställningar under kvällen

  • Kommunstorleken i Sverige sträcker sig från 2.600 invånare till 1 miljon. Är detta möjligt?
  • Asymmetri? Kan kommuner ha olika uppdrag?
  • Vad kan åstadkommas genom ökad digitalisering?
  • Vilka former för samarbeten mellan kommuner behövs?
  • Hur påverkar kommunstorleken demokratin?
  • Kan en del av kommunernas uppgift bli regionala?
  • Vad är viktigast för en medborgare – lokal förankring eller leverans av välfärd?
  • Om det finns en idealstor kommun, hur gör vi då med riktigt stora och riktigt små kommuner?

Medverkande:
Riksdagsledamot Maria Strömqvist S, Ludvika – ingår i utredningen
Riksdagsledamot Peter Helander C, Mora – ingår i utredningen
Kommunstyrelsens ordf i Borlänge, Jan Bohman
Kommunstyrelsens ordf i Leksand, Ulrika Liljeberg
Ordförande i Dalarnas kommunförbund, Annette Riesbeck
Chefredaktören på Avesta Tidning och ledarskribent DT, Gabriel Ehrling Perers

Denna utredning berör oss alla som bor och verkar i Dalarna. Ni är alla välkomna till vårt öppna seminarium. Särskild inbjudan kommer så småningom på vår webb och FB-sida.

Bästa hälsningar
Tankesmedjan Dalarnas Framtid

19 mars – Dalarnas självbilder och utmaningar!

Öppet. seminarium torsdag den 19 mars 2020, kl 18-20

Arrangör: Tankesmedjan Dalarnas Framtid, i samarbete med Dalarnas museum

Plats: Dalarnas museum, Falun

Ett kvällsseminarium om begreppet Dalaidentitet. Finns den, finns det flera, är bilden statisk, hur kan självbilden(erna) och föreställningarna utmanas och hur och varför i så fall?

Bakgrunden och ingångarna till frågan om vad som utgör en regions och en enskild plats identitet varierar med den som belyser saken. I det här sammanhanget vill Tankesmedjan Dalarnas Framtid, i samarbete med Dalarnas museum, få tillstånd ett samtal om hur självbilderna i Dalarna kan vara en resurs eller ett krux, eller bäggedera, för att möta dagens och morgondagens utmaningar.

Detta i en tid när människor och kompetens behöver lockas till Dalarna, eller förmås att stanna, för att skapa en motvikt till de växande storstadsregionerna. Det behövs när målet hos länets kommuner är att få den redan framgångsrika besöksnäringen liksom andra delar av näringslivet att utvecklas och när främlingsfientlighet, våld, självgodhet och även pessimism sargar dalfolkets stolthet över de egna bygderna och grumlar det goda livet och tillgångarna på hemmaplan.

Utgångspunkten för diskussionen är, att ett samhälle med stark identitet är så stabilt att rädslan för det okända kan hållas stången och att utmaningarna kan bejakas och mångfalden berika.

Seminariet tar sats utifrån tre ämnesområden: miljöerna, människorna och det materiella välståndet.

Respektive ämne inleds med en presentation som följs av frågor och diskussion. Seminariet pågår i två timmar och avslutas med mingel och fortsatta samtal i museets vackra entréhall.

Miljöerna: Dalarnas kulturmiljöer är både fantastiska, många gånger helt unika och samtidigt underutnyttjade både inom besöksnäringen och från samhällets sida för att främja invånarnas förmåga till ambassadörskap och känsla för kulturmiljöernas särprägel och värde för livskvaliteten. Vad kännetecknar dessa miljöer? Hur kan man både bevara och utveckla dem utan att förstöra för framtiden? Hur kan man i framtiden känna igen Dalarna i den bebyggda miljön? Vill vi att Dalarnas identitet ska synas i det som byggs idag och hur i så fall?

Människorna: Är det något som har kännetecknat Dalarna genom tiderna är det (förutom naturen och naturtillgångarna) mångfalden, den kulturella artrikedomen, förmåga att förhålla sig till nya strömningar, till anpassning, dynamik och entreprenörskap parat med en stark identitet, ett starkt och synligt kulturarv och en stark fallenhet för självständighet. Mångfalden har, paradoxalt nog, skapat ett folk som är observant på kulturell och geografisk tillhörighet, på ett vi-och-de-perspektiv, en traditionsbundenhet och en social konservatism och elitism. Eller? Håller Dalarnas självbilder fortfararande på att förändras eller är identiteten nu färdigstöpt? Är det överhuvudtaget möjligt? Hur påverkar det vår syn på samhällsutvecklingen och människan i densamma? Kan förankringen i Dalarnas traditioner både stärka och bredda identiteten; kan nya synsätt, inspirationer och utmaningar tillvaratas och utvecklas, utan att dalfolket tappar det kulturella fotfästet?

Materiellt välstånd: Dalarnas identitet som bottnar i småskaligt jordbruk, storskalig järn- och kopparindustri, skog- och textilindustri samt med rika kulturella uttryck är en central faktor i marknadsföringen av länet som plats för ett dynamiskt näringsliv, för ett gott investeringsklimat och för en gynnsam utveckling av turismen. Flera kommuner och Visit Dalarna har eller är i färd med att ta fram besöksnäringsstrategier där profil, image och attraktionskraft är nyckelbegrepp. Hur synkar dessa strategier och bilder av Dalarna som där målas upp, med omvärldens kanske redan färdiga bild av Dalarna och med dalfolkets bild av sig själva? Vilken eller vilka dalaidentiter tror vi är bra för regionens välstånd på sikt – och varför?

Alla är välkomna till detta spännande öppna seminarium. Särskild inbjudan kommer på vår webb och FB-sida.

Bästa hälsningar
Tankesmedjan Dalarnas Framtid