För Sveriges landsbygder – nu både utredning och förlag till Riksdagen

Utredningen: För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd var rubriken på den parlamentariska landsbygdskommitténs utredning (SOU 2017:1).

Utredningen presenterade 75 förslag med ambitionen att stärka svensk landsbygd och många positiva röster höjdes för utredningens idéer. Intressant är också att utredningen var helt enig om alla dessa 75 förslag. Vill du ta del av utredningen så klicka på denna länk.

Tankesmedjan hade ett seminarium kring utredningen under senhösten 2016 och när det nu kommit en proposition till Riksdagen så känns det naturligt att följa upp vår aktivitet.

Regeringsförslaget: En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder – för ett Sverige som håller ihop (prop. 2017/18:179). Propositionen innehåller främst målbeskrivningar där man redogör för regeringens bedömning i förhållande till den parlamentariska landsbygdskommitténs förslag.

För att ge en känsla på hur regeringsförslaget är upplagt så saxar vi ett exempel ur propositionen:

”3.4.1 Målstruktur för en sammanhållen landsbygdspolitik

Regeringens bedömning: Landsbygdspolitiken bör utformas kring ett övergripande mål samt tre delmål för en långsiktigt hållbar utveckling i Sveriges landsbygder.

Kommitténs förslag: Överensstämmer delvis med regeringens bedömning. Kommittén föreslår ett övergripande mål och elva delmål. De elva delmål kommittén föreslår är: • Landsbygdernas förutsättningar tas till vara för att skapa ett mångsidigt, konkurrenskraftigt och hållbart näringsliv med god förmåga till förnyelse. • Hela landet drar nytta av digitaliseringens möjligheter. • En infrastruktur som säkerställer person- och godstransporter till medborgarna och näringslivet i landsbygderna. • Utbildningssystemet säkerställer kompetensförsörjningen och ökar tillgängligheten till högre utbildning i hela landet. • Bosättning i landsbygderna underlättas. Prop. 2017/18:179 18 • En samhällsplanering som underlättar landsbygdernas utveckling. • God tillgång till kommersiell service. • Likvärdig tillgång till vård, skola och omsorg oberoende av bostadsort. • Likvärdiga möjligheter att utöva och uppleva kultur oberoende av bostadsort. • Staten är fysiskt närvarande i landsbygderna med arbetsplatser myndighetsservice och polis. • Staten främjar det civila samhällets engagemang i landsbygdernas utveckling” – slut citat.

Riksdagen har att ta ställning till två förslag:

Det är dels på sidan 5 där ”Regeringen föreslår att riskdagen godkänner vad regeringen föreslår om övergripande mål för en sammanhållen landsbygdspolitik (avsnitt 3.4.2).

Dels på sidan 19 under rubriken ”Övergripande mål” som lyder: Regeringens förslag: Det övergripande målet för en sammanhållen landsbygdspolitik ska vara följande. En livskraftig landsbygd med likvärdiga möjligheter till företagande, arbete, boende och välfärd som leder till en långsiktigt hållbar utveckling i hela landet. Slut citat.

Inga av de 75 förslagen från landsbygdskommitténs utredning förs fram i propositionen som Riksdagen skall besluta om innan riksdagsåret avslutas i sommar. Under presskonferensen menade landsbygdsministern att åtgärder kommer att läggas fram löpande under kommande och nästkommande mandatperioder.

Vill du ta del av propositionen så klicka på denna länk.